چگونگی اضاف کردن تاریخ و ساعت رسمی در سایتنماد اعتماد الکترونیک