چگونه میتوان به نوشته ی خود قسمت های زیبا اضافه کنیم