چگونه با استفاده از کد ، مدیریت پیشخوان سایت را محدود کنیم