مطالب سایت را کنترل و از انتشار مجدد آن جلوگیری کنیم