روش اضاف کردن فیلدهای سفارشی به فرم نظرات با افزونه