راهی که با استفاده از کد محل خود در سایت نشان داده شود