راهی برای گذاشتن متن های تصادفی در سایتنماد اعتماد الکترونیک