راهی برای محدود کردن پیشخوان سایت با استفاده از کد