راهی برای محدود کردن عناوین مطالب سایت با استفاده از کد