با استفاده از افزونه ، لوگویی در تصاویر مطلب خود اضاف کنیم