اموزش دادن لینک غیر مستقیم به خریدار در eddنماد اعتماد الکترونیک