افزونه ای که با آن بتوانیم با کاربران سایت خصوصی صحبت کنیم