اضافه کردن فیلد جدید به افزونه easy digital download