کد های وردپرس

بخش کد های وردپرس مکانی برای قرار دادن کد هایی برای شخصی سازی یا افزایش کارایی یا قسمت های مختلف وردپرس می باشد که برای شما تمامی این کد ها را در یک بخش جمع آوری کرده ایم